Kwemererwa kuba umunyamuryango.

Kugira ngo umuntu yemererwe kuba umunyamuryango agomba kuba yujuje ibi  bikurikira:

 1. Kuba atari munsi y’imyaka 18 y’amavuko cyangwa yemerewe ubukure kandi atarangwaho na kimwe mu biteganwa n’amategeko bituma yamburwa uburenganzira.
 2. Kuba atuye cyangwa akorera mu Rwanda.
 3. Kugaragaza ko afite inyungu mu bikorwa bya Koperative
 4. Kudakora ibikorwa bibangamiye ibya Koperative.
 5. Kuba yiteguye kwemera inshingano ashobora guhabwa na COMES
 6. Gusaba no kwemerwa n’inama rusange y’abanyamuryango

Gutakaza kuba umunyamuryango.

 1. Umuntu areka kuba umunyamuryango wa COMES iyo habaye ibi bikurikira.
  a) Gusezera k’ubushake
  b) Urupfu
  c) Kwirukanwa kwemejwe n’Inama Rusange kubera impamvu zikurikira:
 • Guhamwa n’icyaha cyo kunyereza umutungo, kwiba, ruswa, ubuhemu, kwigana inyandiko no gukoresha inyandiko mpimbano cyangwa ibindi byose bijyanye n’uburiganya bihanwa n’amategeko.
 • Guhamwa n’icyaha gikomeye.

Ibyo Comes ituma umunyamuryango yunguka

 1. Guhabwa amahugurwa ndetse n’amakuru amufasha gutera imbere
 2. Guhabwa uburenganzira busesuye bwo gutanga ibitekerezo bye
 3. Kugirana ubusabane n’abanyamuryango b’andi makoperative
 4. Kumufasha kuzamuka mu buryo bw’ubukungu
 5. Kumuha uburenganzira bwo kwinjira cyangwa gusohoka muri Koperative igihe cyose abishatse.
 6. Kumugira inama zatuma abasha gushyira mu bikorwa imishinga ye.