Uburenganzira bw’umunyamuryango

Umunyamuryango afite uburenganzira bukurikira.

 1. Gukorerwa imirimo yose itangwa na Koperative
 2. Gufata ijambo no gutora ibyemezo mu nama rusange ya Koperative
 3. Gutora no gutorwa mu mirimo y’abagize inama y’ubutegetsi, ubugenzuzi, komisiyo ishobora kwemezwa n’inama rusange
 4. Kumenyesha Inama y’Ubugenzuzi amakosa yose y’abagize inzego z’ubuyobozi za Koperative
 5. Kugeza ku nama y’ubutegetsi umushinga wose n’ibitekerezo bigamije gutunganya kurushaho imirimo ya Koperative
 6. Gutanga ibitekerezo byubaka no kugira inama inzego zatowe
 7. Gutumiza inama rusange idasanzwe mu gihe bibaye ngombwa kandi hakurikijwe amategeko agena ishyirwaho n’imikorere by’amakoperative mu Rwanda.
 8. Uburenganzira bwo guhabwa amakuru no guhugurwa
 9. Uburenganzira bwo kwinjira cyangwa kuva muri Koperative igihe imubangamiye
 10. Kumenyeshwa uko umutungo wa koperative wunguka n’uko ucungwa.
 11. Kwandikisha umuntu uzamuzungura igihe azaba yapfuye
 12. Guhabwa inyungu ku migabane buri mwaka igihe koperative yungutse.
 13. Guhabwa ku mafaranga y’igicumbi igihe asezeye cyangwa yirukanwe muri Koperative cyangwa iyo iseshwe